Bóng bầu dục – Bộ luật định hướng sức mạnh nhất của bóng đá